Hedvigine zranenia

V priebehu vyšetrovania prípadu boli znalcami vypracované štyri lekárske posudky. Každý z nich v inej miere umenšuje Hedvigine zranenia diagnostikované ošetrujúcimi lekármi v deň útoku (pozri lekárske nálezy nižšie).

Znalecký posudok zo 7. septembra 2006

Posudok vypracoval ŠIMON K., znalec v odbore chirurgia-traumatológia. Hedvigu kvôli vyšetreniu navštívil 4. septembra 2006, teda až 11 dní po napadnutí. Pri práci na posudku mal znalec k dispozícii Hedviginu zdravotnú dokumentáciu a fotografie, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu.

Znalcom popísané zranenia: drobná rana, odrenina na dolnej pere vpravo; mnohopočetné pohmoždenie oboch stehien s krvnými podliatinami.

Napriek nálezom ošetrujúcich lekárov v Nitre a Dunajskej Strede Hedviga podľa znalca neutrpela pohmoždenie tváre, sánky, nosa ani ušníc.

V rozpore s diagnózou dvoch neurológov vylúčil znalec aj otras mozgu. Argumentoval, že pri otrase mozgu si poškodený na bezprostredné okolnosti úrazu nepamätá. Hedvigino tvrdenie, že si nepamätá na udalosti pred napadnutím, označil za „subjektívne podanie poškodenej“, ktoré z medicínskeho hľadiska údajne nie je vysvetliteľné.

Mechanizmus vzniku: Znalec v posudku uvádza, že rana na pere mohla byť spôsobená vlastným aj cudzím zavinením. O modrinách na stehnách tvrdí, že sú staršieho dáta.

Lekárov, ktorí Hedvigu ošetrovali v deň útoku, znalec nekontaktoval a ich nálezy nezahrnul do záverov svojej správy.

Znalecký posudok z 21. septembra 2006

Posudok vypracoval MARIÁN P., znalec v odbore chirurgia-traumatológia. Hedvigu vyšetril 15. septembra 2006. Pri práci na posudku mal znalec k dispozícii Hedviginu zdravotnú dokumentáciu, znalecký posudok Šimona K. a časť spisového materiálu.

Znalcom popísané zranenia: pohmoždenie mäkkých častí ľavej strany tváre; drobná tržno-zhmoždená rana na dolnej pere úst; ľahké pohmoždenie v oblasti brušnej steny podbruška; mnohopočetné pohmoždenia s krvným výronom na stehnách a pravom predkolení; odrenina kože v oblasti podkolennej jamky; povrchové zranenie v oblasti ušných boltcov s drobným krvácaním z dierok po náušniciach.

V rozpore s nálezom dvoch neurológov znalec Marián P. vylúčil otras mozgu. V posudku tvrdí, že „oproti otrasu mozgu chýba stav bezvedomia“.

Mechanizmus vzniku: Pohmoždenie ľavej časti tváre a pery vzniklo podľa znalca údermi otvorenou dlaňou. Znalec tvrdí, že slabý úder musel byť vedený aj na oblasť brušnej steny. Modriny na stehnách spôsobilo podľa znalca tlakové pôsobenie prstov rúk. V popise mechanizmu zranenia znalec konštatuje, že Hedviga si zranenia uvedené v objektívnom náleze prepúšťacej správy nemohla spôsobiť sama. Podľa neho boli spôsobené fyzickým násilím inou osobou.

Znalecký posudok z 25. augusta 2009

Posudok vypracoval dekan Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského PETER LABAŠ. Labaš je zároveň znalcom v odbore chirurgia-traumatológia. Jedným z cieľov posudku malo byť vysvetlenie rozporov medzi zisteniami znalca Šimona K. a Mariána P..

Na zhotovení posudku sa malo podieľať ďalších 12 lekárov uvedených na jeho poslednej strane. Viacerí z nich sa od spolupráce na posudku dištancovali. Chirurg Luděk Vrtík uviedol, že jeho meno je na posudku uvedené bez jeho súhlasu a na jeho vypracovaní sa nepodieľal. Psychiatrička Viera Kořínková požiadala Labaša, aby ju z posudku vyškrtol, Zdôraznila, že „nič nevypracovávala ani nepodpisovala.“

Pri vypracovaní posudku mal Labaš k dispozícii dva vyšetrovacie spisy, fotodokumentáciu z 25. augusta 2006, záznam z tlačovej besedy s Hedvigou, záznam CT vyšetrenia, audiovizuálny záznam z výsluchu na polícii a Hedviginu zdravotnú dokumentáciu z nemocníc v Nitre a Dunajskej Strede.

Znalcom popísané zranenia: malá tržne zmliaždená rana na dolnej pere vpravo; krvné podliatiny na vnútornej strane stehna.

Napriek zisteniam ošetrujúcich lekárov Labaš vylúčil opuch nosa a zranenie v oblasti brucha. Medzi objektivizovanými zraneniami neuvádza ani pohmožďenie ľavej časti tváre a poranenie ušníc. Otras mozgu Hedviga podľa Labaša neutrpela, pretože nebola v bezvedomí a detailne si spomína na všetky okolnosti úrazu. Keď bol Labaš pred prokurátorom konfrontovaný s učebnicou, ktorá bezvedomie nepovažuje za nutný predpoklad otrasu mozgu, označil publikáciu za starú.

Najobjektívnejším vyšetrením je podľa Labaša celotelové CT urobené 25. augusta 2006. Kvalifikovaný rádiológ, ktorého vo svojej štúdii cituje Jozef Hašto, na CT-skenoch videl opuch koreňa nosa aj pohmoždenie ľavej časti tváre:

„Vľavo v zygomatickej (=lícnej) oblasti pozorovať opuch podkožných štruktúr mäkkých častí – šírka kože a podkožia dosahuje 21mm, kým na kontralaterálnej (=opačnej) strane 17 mm, podobne pozorovať aj opuch mäkkých častí kože a podkožia v oblasti koreňa nosa tvárovej časti hlavy“ (Hašto/Vojtová: PSP - bio-psycho-sociálne aspekty, str. 37)

Nižšie pripájame CT skeny vyšetrenia z 25. augusta 2006 (deň útoku), z ktorých rádiológ pri popise zranení vychádzal. Miesta opuchov sme po konzultácii s ním označili červenou farbou. Skeny zverejňujeme so súhlasom Hedvigy Malinovej-Žákovej.

Mechanizmus vzniku: Labaš tvrdí, že rana na pere a podliatiny na stehne sú staršieho dáta a nevznikli 25. augusta 2006. Ako príčinu poranenia pery vylúčil vonkajší násilný tlak – podľa jeho argumentácie si teda Hedviga musela peru pohrýzť sama.

Okrem obsahových nezrovnalostí má znalecký posudok mnohé formálne nedostatky. Znalec neuvádza dátum, ku ktorému bol posudok vypracovaný. Chýbajú lekárske správy, z ktorých pri vypracovaní posudku vychádzal. Labaš nesprávne uvádza deň, kedy mala byť Hedviga vyšetrovaná Mariánom P.

Doplnenie znaleckého posudku: Formálne nedostatky boli jedným z dôvodov, prečo generálny prokurátor znalca požiadal o prepracovanie posudku. Druhým dôvodom bol fakt, že Labaš v posudku nezodpovedal na všetky prokurátorove otázky.

Mechanizmus vzniku: Labaš v doplnení posudku tvrdí, že Hedviga pravdepodobne trpí poruchou zrážanlivosti krvi. Tá má vysvetľovať modriny na stehnách ako aj zvýšené krvácanie z drobnej rany na pere a nosa.

Po zverejnení záverov znaleckého posudku Hedviga Malinová absolvovala podrobné hematologické vyšetrenia. Potvrdzujú, že zníženou zrážanlivosťou krvi netrpí (pozri: Mýty a legendy > Zlá zrážanlivosť krvi).

Odmietnutie znaleckého posudku dekana Labaša: Generálna prokuratúra spochybnila znalecký posudok, ktorý vypracoval dekan LF UK Peter Labaš. Vyšetrovateľka v uznesení z 25. októbra 2013 uviedla, že v Labašovom posudku chýba dostatočný popis „postupu spracovania znaleckého posudku vo vzťahu k prijatým záverom.“ Vypracovaním nového posudku poverila znalca Borisa Lisánského.

4. znalecký posudok z 21. decembra 2013

Posudok vypracoval Boris Lisánsky, súdny znalec pre odvetvie ortopédie, 7 rokov po útoku. Vyjadroval sa v ňom aj k otrasu mozgu a poraneniam. Podľa Hedviginho obhajcu Romana Kvasnicu by neurologické a traumatologické poruchy mal skúmať špecialista.

Generálna prokuratúra výber znalca obhajuje. Tvrdí, že "štúdium v tomto obore (ortopédia) vyžaduje odbornú zdravotnícku prax na ortopedicko-traumatologických klinikách a chirurgickom pracovisku."

Znalcom popísané zranenia: pomliaždenie pravej dolnej pery, povrchová rana na pravej dolnej pere

Jediné zranenie, ktoré Lisanský u Hedvigy našiel, bolo poranenie pery. Pohmoždenie tváre, sánky, ušníc a brušnej steny podľa neho v deň útoku neutrpela. Tieto zranenia u nej našli ošetrujúci lekári v Nitre a Dunajskej Strede.

Ich zistenia označil za "logicky správne a korektne vyhodnotené nesprávne predpoklady založené predovšetkým na subjektívnych ťažkostiach pacientky."

Podľa Lisanského je ťažko pochopiteľné, že Hedviga vo výpovedi udáva „krvácanie z nosa“. Tvrdí, že „na miesto incidentu by rozhodne mali ostať krvavé stopy a určite by sa mali nájsť krvavé obrúsky, ktorými si obvinená krvácanie z nosa zastavila.“

Hedvigin advokát v priebehu vyšetrovania niekoľkokrát namietal, že polícia miesto činu dôkladne nezdokumentovala. „Postup vyšetrovateľa, samozrejme za predpokladu, že vôbec obhliadku miesta činu vykonal, neumožňuje zistiť, kde presne k prepadnutiu došlo a aká kvalita zemského povrchu na tom mieste bola“, uviedol v roku 2006 v sťažnosti.

Neprofesionalitu policajtov pri obhliadke kritizoval aj bývalý vyšetrovateľ Jozef Šatek. Okrem iného pripomenul, že k obhliadke policajti pristúpili 4 hodiny po incidente.

Mechanizmus vzniku: Zranenie podľa Lisanského pravdepodobne spôsobil slabý úder do tváre. Nevylúčil ani to, že Hedviga mohla naraziť a poraniť sa sama. Samoúraz predpokladal aj spochybnený posudok Petra Labaša.

Hedvigin opis toho, ako mohli vzniknuť jej zranenia, označil za "nepravdepodobný a vykonštruovaný."

Nenapísaný psychiatrický posudok

V apríli 2012 si Generálna prokuratúra objednala posudok na vyšetrenie Hedviginho psychického stavu. Znalci Miroslav Čerňan a Elena Mokrášová mali zistiť, či Hedviga v auguste 2006 netrpela duševnou poruchou.

Keď s nimi odmietla komunikovať, navrhli ju zavrieť do ústavu, aby ju mohli pozorovať. Tvrdili, že pobyt v ústave "zabezpečí zákonnú podmienku pre vypracovanie znaleckého posudku práve v nateraz chýbajúcej časti opisu predmetu znaleckého skúmania."

Kritika psychiatrov: Zámer Generálnej prokuratúry spochybnili viacerí slovenskí aj svetoví psychiatri. Psychiatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti vo svojom stanovisku uvádza, že "vykonanie znaleckého vyšetrenia z odboru psychiatrie 6 rokov po čine nemôže valídne zodpovedať na otázku, či bezprostredne po čine trpela poruchami".

Experti z Nemecka, Česka, Maďarska a Veľkej Británie označili ďalšie skúmanie súdnymi znalcami za "neodôvodniteľné a neetické". V prípade vidia "vážne indície zneužitia psychiatrie" a varujú, že akékoľvek ďalši vyšetrenie "môže znamenať významné riziko pre relaps posttraumatickej stresovej poruchy".

Súd je proti: Okresný aj Krajský súd Nitra odmietli návrh Generálnej prokuratúry, aby bola Hedviga pozorovaná v ústave. Podľa krajského sudcu to ide iba v krajnom prípade, keď zlyhajú všetky predošlé výzvy. Tie však prokuratúra nevyčerpala.

V decembri 2013 znalci Hedvige oznámili, že ju odmietajú vyšetriť, pretože sa cíti pod tlakom. Podľa Hedviginho advokáta Romana Kvasnicu prokuratúra od psychiatrického posudku upustila.

Lekárske nálezy

Fotokópie lekárskych správ

Okrem znaleckých posudkov sú v spise zaradené tri lekárske správy. Sú priamym dôkazom Hedviginých zranení, ktoré v deň útoku diagnostikovali jej ošetrujúci lekári. V ich prepise pripájame aj akýsi „preklad“ odborného jazyka, aby si obraz o zraneniach Hedvigy Malinovej dokázal vytvoriť aj človek bez lekárskeho vzdelania.

(Zverejňujeme so súhlasom H. Malinovej.)

Predbežná lekárska správa z 25.8.2006, Fakultná nemocnica Nitra

Podpísaná chirurgom a traumatológom, vystavuje sa obvykle pred vystavením konečnej prepúšťacej lekárskej správy

V rubrike 4 na otázku: Mohlo byť zranenie v bode 2 spôsobené tak ako to uvádza pacientka?
Odpoveď: Mohlo.

Lekári rukou doplnili: Pacientka toho času nie je schopná výsluchu.

 

Prepúšťacia správa Fakultnej nemocnice v Nitre - traumatologické oddelenie

Hospitalizácia: 25.8.2006 - 25.8.2006
Podpísaná ošetrujúcim lekárom a primárom oddelenia

V objektívnom náleze:

Neurologické vyšetrenie - záver:

Objektívny neurologický nález:

Záverečné diagnózy:

 

Lekárska správa z Nemocnice s poliklinikou - Dunajská Streda

Podpísaná chirurgom a traumatológom, vystavuje sa obvykle pred vystavením konečnej prepúšťacej lekárskej správy

V rubrike 4 na otázku: Ako a čím bolo zranenie spôsobené podľa zistenia lekára?
Odpoveď: p. p. údery rukou a päsťou.

V rubrike 4 na otázku: Mohlo byť zranenie v bode 2 spôsobené tak, ako to uvádza pacientka?
Odpoveď: Áno.